Mapa sajta Latinica Ћирилица English Kontakt
Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
telefon/faks (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
O Fakultetu Naučno istraživački rad Izdavaštvo Upravljanje kvalitetom Akreditacija
Nastava Međunarodna saradnja Naučni skupovi Samoevaluacija Normativna akta
Naslovna strana
Opšte informacije Potrebna dokumentacija Informator Zbirke zadataka Prijavni list Vodič za studente
Upis na TF Bor

 

Konačne rang liste
 • - Rudarsko inženjerstvo
 • - Metalurško inženjerstvo
 • - Tehnološko inženjerstvo
 • - Inženjerski menadžment
 •  

 • - TEKST KONKURSA U PDF FORMATU
 • - POSTUPAK UPISA U PDF FORMATU
 •    
  TEHNIČKI FAKULTET U BORU
  UNIVERZITETA U BEOGRADU
  tel.: 030/422-375, 424-555
  faks: 030/421-078 


  E-mail: dekan@tf.bor.ac.rs

  Internet adresa: www.tf.bor.ac.rs

   

  OBJAVLJUJE

  KONKURS ZA UPIS STUDENATA

  U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

  U ŠKOLSKOJ 2013/2014. GODINI

  (PRVI UPISNI ROK)


  Na osnovne akademske studije Tehnički fakultet u Boru će u šk. 2013/14. godini upisati:

   

  Studijski program

  Na teret budžeta

  Rudarsko inženjerstvo

  20

  Metalurško inženjerstvo

  8

  Tehnološko inženjerstvo

  38

  Inženjerski menadžment

  114

  Ukupno

  180

   

  U prvu godinu studija prvog stepena koje realizuje Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

  Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju (do 40 bodova) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu (do 60 bodova). Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

  Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 25., 26. i 27. juna 2013. godine od   8 – 14 časova (utorak, sreda, četvrtak).
  Liste prijavljenih kandidata biće istaknute na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta najkasnije do 29. juna 2013. godine.

  Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose overene fotokopije sledećih dokumenata:

   

  - svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole;

  - diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;

  - izvod iz matične knjige rođenih;

  - dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

   

  Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, ne polaže prijemni ispit, već po tom osnovu stiče maksimalni broj bodova sa prijemnog ispita (60).

  Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije na studijskom programu Inženjerski menadžment, polažu prijemni ispit iz predmeta Osnovi ekonomije ili Matematika.

  Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije na ostalim studijskim programima (Rudarsko inženjerstvo,  Metalurško inženjerstvo i Tehnološko inženjerstvo), polažu prijemni ispit po izboru iz jednog od predmeta: Matematika, Fizika, Hemija ili Osnovi ekonomije, o čemu se izjašnjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs.

  Kandidat može prijemni ispit polagati i iz više predmeta, a bodovaće mu se predmet na kome je ostvario najbolji uspeh.

  Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

  Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele pitanja, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen, ne može polagati prijemni ispit.

   

  Prijemni ispit iz Osnova ekonomije polagaće se 30. juna 2013. god. (nedelja) od 9 časova;

  Prijemni ispit iz Fizike polagaće se 30. juna 2013. god. (nedelja) od 12 časova;

  Prijemni ispit iz Matematike polagaće se 01. jula 2013. god. (ponedeljak) od 9 časova;

  Prijemni ispit iz Hemije polagaće se  01. jula 2013. god. (ponedeljak) od 12 časova.

   

  Objavljivanje rezultata: najkasnije do 05. jula 2013. godine do 08.00 časova (petak) na preliminarnoj  rang listi;

  Primedbe na preliminarnu rang listu: (36 sati od objavljivanja): 05. i 06.  jula 2013. godine do 20.00 časova (petak i subota);

  Komisija za upis donosi rešenja po žalbama najkasnije do 07. jula 2013. godine u 20.00 časova (nedelja). Žalbe na rešenja Komisije podnose se dekanu najkasnije 08. jula 2013. godine do 20.00 časova (ponedeljak). Dekan donosi rešenja po žalbama u roku od 24 sata od prijema žalbi – 09. jula 2013. godine u 20.00 časova (utorak);

  Objavljivanje konačne rang liste Fakulteta: 10. jula 2013. godine u 09.00 časova (sreda);

  Objavljivanje konačne rang liste Univerziteta: 10. jula 2013. godine u 11.00 časova (sreda);

  Upis kandidata: od srede 10. jula 2013. godine do nedelje 14. jula 2013. godine (po postupku upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2013/2014. godine);

  Objavljivanje slobodnih mesta za drugi upisni rok na internet stranici Fakulteta i Univerziteta (ako ih bude, nakon  upisa kandidata u prvom upisnom roku: 15. jula 2013. godine (ponedeljak).

  Naknada za prijavljivanje i polaganje prijemnog ispita iznosi 3.000 (trihiljade) dinara po prijavljenom predmetu.

  Uplate se vrše na žiro račun Fakulteta 840-1478666-37 sa pozivom na broj: broj 153.

   

   

  POSTUPAK UPISA

  u I godinu osnovnih akademskih studija

   šk. 2013/2014. godine

   

  Preliminarna rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit će biti objavljena na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta najkasnije do 05. jula 2013. godine do 8 časova (petak).

  Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi, Komisiji za sprovođenje upisa 05. jula 2013. i 06. jula 2013. godine, od 8 do 20 časova. Komisija za upis donosi rešenja po žalbama najkasnije do 07. jula 2013. godine u 20.00 časova (nedelja). Žalbe na rešenja Komisije podnose se dekanu najkasnije 08. jula 2013. godine do 20.00 časova (ponedeljak). Dekan donosi rešenja po žalbama u roku od 24 sata od prijema žalbi – 09. jula 2013. godine u 20.00 časova (utorak).

  Zbirna konačna rang lista i Konačne rang lista po studijskim programima biće objavljene na oglasnoj tabli i sajtu  Fakulteta 10. 07. 2013. godine u 9 časova (sreda), a konačne rang liste na sajtu Univerziteta 10. jula 2013. godine u 11.00 časova (sreda).

  Upis kandidata koji su stekli pravo upisa u statusu budžetskog studenta obaviće se nakon objavljivanja konačne rang liste Univerziteta i to:

   

  - 10.  jula 2013. godine u vremenu od 12-18 časova (sreda) i

  - 11.  jula 2013. godine u vremenu od 08-14 časova (četvrtak).

   

  Kandidati koji se ne upišu u roku određenom za upis kandidata na teret budžeta, mogu se kasnije upisati na teret budžeta samo u okviru prozivke koja će se obaviti 13. jula 2013. godine (subota).

  Dana 12. jula 2013. godine (petak) upisuju se kandidati koji su stekli pravo upisa u statusu budžetskog studenta pomeranjem na Konačnim rang listama po studijskim programima, za onoliko mesta koliko kandidata nije došlo na upis u prethodna dva dana. Pravo upisa imaju oni kandidati koji su prisutni na prozivci u 12 časova, a koja se vrši po redosledu na Konačnim rang listama po studijskim programima.

  Dana 13. jula 2013. godine (subota) neupisanim kandidatima se omogućava promena izbora studijskog programa i na nepopunjena budžetska mesta na pojedinim studijskim programima mogu se upisati kandidati koji su se prilikom prijave na konkurs izjasnili za upis na studijske programe, na kojima su sva budžetska mesta popunjena u prethodna tri dana upisa. Pravo ovog upisa imaju svi rangirani kandidati, a upis se vrši javnom prozivkom po redosledu na zbirnoj konačnoj rang listi, u 12 časova.

  Ukoliko je broj rangiranih kandidata jednak ili veći od ukupno odobrene kvote za upis, 14. jula 2013. godine (nedelja), najpre se vrši preraspodela nepopunjenih budžetskih mesta sa studijskih programa za koje više nema prijavljenih kandidata, na programe za koje postoje prijavljeni kandidati, a na kojima su budžetska mesta popunjena. Popunjavanje preraspodeljenih budžetskih mesta vrši se prozivkom po redosledu na zbirnoj konačnoj rang listi, u 12 časova, poštujući izjašnjenje svakog prozvanog kandidata u pogledu studijskog programa prilikom prijave na konkurs.

  U slučaju da su ostale nepopunjene upisne kvote, istog dana se mogu upisati i kandidati koji su prijemni ispit položili na nekom od Fakulteta u Srbiji.

  Kandidat koji je ostvario pravo na upis, pored originalnih dokumenata iz srednje škole, podnosi:

   

  - Dve fotografije formata 3,5x4,5 cm;

  - Dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa.

   

  Naknada za administrativne troškove upisa, potrebne obrasce (dva obrasca ŠV-20 i indeks), kao i učešće u finansiranju Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata, iznosi 1.100,00 dinara i plaća se na žiro račun Fakulteta:

   

  840 -1478666-37 sa pozivom na broj : 97-967421212

   
  PIB: 100629192; M.br.: 07130210; Tekući račun: 840-1478666-37
  ©Sva prava zadržava Tehnički fakultet u Boru, 2010.