Mapa sajta Latinica Ћирилица English Kontakt
Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
telefon/faks (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
O Fakultetu Naučno istraživački rad Izdavaštvo Upravljanje kvalitetom Akreditacija
Nastava Međunarodna saradnja Naučni skupovi Samoevaluacija Normativna akta
Naslovna strana
Opšte informacije Potrebna dokumentacija Informator Zbirke zadataka Prijavni list Vodič za studente
Upis na TF Bor

 

Zadnja verzija dokumenta: 9. septembar 2014. godine u 11.45 časova

 • - TEKST KONKURSA U PDF FORMATU
 • - KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA U DRUGOM UPISNOM ROKU
 •    
  TEHNIČKI FAKULTET U BORU
  UNIVERZITETA U BEOGRADU
  tel.: 030/422-375, 424-555
  faks: 030/421-078 


  E-mail: dekan@tf.bor.ac.rs

  Internet adresa: www.tf.bor.ac.rs

   

  OBJAVLJUJE

  KONKURS ZA UPIS STUDENATA

  U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

  U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI

  (DRUGI UPISNI ROK)


  Na osnovne akademske studije Tehnički fakultet u Boru će u školskoj 2014/2015. godini upisati:

   

  Studijski program

  Budžet

  Samofinansirajući

  Inženjerski menadžment

  /

  11

  Ukupno

  /

  11

   

  U prvu godinu studija prvog stepena koje realizuje Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

  Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju (do 40 bodova) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu (do 60 bodova). Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

  Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 1., 2. i 3. septembra 2014. godine od 8 – 14 časova (ponedeljak, utorak i sreda), a objavljivanje liste prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita), u sredu, 3. septembra 2014. godine u 15 časova.

  Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose overene fotokopije sledećih dokumenata:

  - svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole;

  - diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;

  - izvod iz matične knjige rođenih;

  - dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.
   

  Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete i nauke ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, ne polaže prijemni ispit, već po tom osnovu stiče maksimalni broj bodova sa prijemnog ispita (60).

  Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije na studijskom programu Inženjerski menadžment, polažu prijemni ispit iz predmeta Osnovi ekonomije ili Matematika.

  Kandidat može prijemni ispit polagati i iz više predmeta, a bodovaće mu se predmet na kome je ostvario najbolji uspeh.

  Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

  Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele pitanja, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen, ne može polagati prijemni ispit.

  Naknada za prijavljivanje i polaganje prijemnog ispita iznosi 3.000 (trihiljade) dinara po prijavljenom predmetu.

  Uplate se vrše na žiro račun Fakulteta 840-1478666-37 sa pozivom na broj: 153.

  Prijemni ispit iz Osnova ekonomije polagaće se 4. septembra 2014. godine od 9 časova u sali 15 (tzv. Svečana sala);

  Prijemni ispit iz Matematike polagaće se 4. septembra 2014. godine od 12 časova u sali 15 (tzv. Svečana sala);

   

  Objavljivanje rezultata: 5. septembra 2014. godine u 8.00 časova na preliminarnoj rang listi.

  Primedbe na preliminarnu rang listu: 5. i 6. septembra 2014. godine od 8 do 20.00 časova.

  Donošenje rešenja po žalbi (Komisija za upis): 8. septembra 2014. godine u 10.00 časova.

  Žalbe na rešenje Komisije za upis (podnose se Dekanu): 9. septembra 2014. godine do 10.00 časova.

  Donošenje rešenja po žalbi (Dekan): 9. septembra 2014. godine u 12.00 časova.

  Objavljivanje konačne rang liste Fakulteta: 9. septembra 2014. godine u 14.00 časova.

  Objavljivanje konačne rang liste Univerziteta: najkasnije 13. septembra 2014. godine u 8.00 časova.

   

  Upis kandidata koji su stekli pravo upisa u statusu samofinansirajućeg studenta, obaviće se 10. septembra 2014. godine u vremenu od 8 do 14 časova.

   

  U slučaju da su ostale nepopunjene upisne kvote, istog dana se mogu upisati i kandidati koji su prijemni ispit položili na nekom od Fakulteta u Srbiji.

  Kandidat koji je ostvario pravo na upis, pored originalnih dokumenata iz srednje škole, podnosi:

   

  1. Dve fotografije formata 3,5x4,5 cm;

  2. Dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa.

   

  Naknada za administrativne troškove upisa, potrebne obrasce (dva obrasca ŠV-20 i indeks), kao i učešće u finansiranju Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata, iznosi 2.600,00 dinara. Istovremeno je neophodno uplatiti prvu ratu školarine u iznosu od 5.000,00 dinara. Oba iznosa se uplaćuju na žiro račun Fakulteta:

   

  840-1478666-37 sa pozivom na broj: 97-967421212

   

  PIB: 100629192; M.br.: 07130210; Tekući račun: 840-1478666-37 lign="center">©Sva prava zadržava Tehnički fakultet u Boru, 2010.