Mapa sajta Latinica Ћирилица English Kontakt
Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
telefon/faks (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
O Fakultetu Naučno istraživački rad Izdavaštvo Upravljanje kvalitetom Akreditacija
Nastava Međunarodna saradnja Naučni skupovi Samoevaluacija Normativna akta
Naslovna strana
Opšte informacije Potrebna dokumentacija Informator Zbirke zadataka Prijavni list Vodič za studente
Upis na TF Bor

 

Zadnja verzija dokumenta: 12. jul 2014. godine u 13.00 časova

KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA U PRVOM UPISNOM ROKU 2014/2015.

 • - RUDARSKO INŽENJERSTVO
 • - METALURŠKO INŽENJERSTVO
 • - TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO
 • - INŽENJERSKI MENADŽMENT
 • - SVI STUDIJSKI PROGRAMI (ZIP ARHIVA)


 •   
 • - TEKST KONKURSA U PDF FORMATU
 • - POSTUPAK UPISA U PDF FORMATU
 •    
  TEHNIČKI FAKULTET U BORU
  UNIVERZITETA U BEOGRADU
  tel.: 030/422-375, 424-555
  faks: 030/421-078 


  E-mail: dekan@tf.bor.ac.rs

  Internet adresa: www.tf.bor.ac.rs

   

  OBJAVLJUJE

  KONKURS ZA UPIS STUDENATA

  U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

  U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI

  (PRVI UPISNI ROK)


  Na osnovne akademske studije Tehnički fakultet u Boru će u školskoj 2014/2015. godini upisati:

   

  Studijski program

  Budžet

  Samofinansirajući

  Rudarsko inženjerstvo

  33

  7

  Metalurško inženjerstvo

  17

  3

  Tehnološko inženjerstvo

  50

  10

  Inženjerski menadžment

  100

  20

  Ukupno

  200

  40

   

  U prvu godinu studija prvog stepena koje realizuje Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

  Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju (do 40 bodova) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu (do 60 bodova). Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

  Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 2., 3. i 4. jula 2014. godine od 8 – 14 časova (sreda, četvrtak i petak), a objavljivanje liste prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita), u subotu, 5. jula 2014. godine u 12 časova.

  Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose overene fotokopije sledećih dokumenata:

  - svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole;

  - diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;

  - izvod iz matične knjige rođenih;

  - dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.
   

  Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete i nauke ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, ne polaže prijemni ispit, već po tom osnovu stiče maksimalni broj bodova sa prijemnog ispita (60).

  Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije na studijskom programu Inženjerski menadžment, polažu prijemni ispit iz predmeta Osnovi ekonomije ili Matematika.

  Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije na ostalim studijskim programima (Rudarsko inženjerstvo, Metalurško inženjerstvo i Tehnološko inženjerstvo), polažu prijemni ispit po izboru iz jednog od predmeta: Matematika, Fizika, Hemija ili Osnovi ekonomije, o čemu se izjašnjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs.

  Kandidat može prijemni ispit polagati i iz više predmeta, a bodovaće mu se predmet na kome je ostvario najbolji uspeh.

  Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

  Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele pitanja, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen, ne može polagati prijemni ispit.

   

  Prijemni ispit iz Osnova ekonomije polagaće se 7. jula 2014. godine od 9 časova;

  Prijemni ispit iz Fizike polagaće se 7. jula 2014. godine od 12 časova;

  Prijemni ispit iz Matematike polagaće se 8. jula 2014. godine od 9 časova;

  Prijemni ispit iz Hemije polagaće se 8. jula 2014. godine od 12 časova.
   

  Objavljivanje rezultata: 9. jula 2014. godine u 8.00 časova na preliminarnoj rang listi.

  Primedbe na preliminarnu rang listu: 9. i 10. jula 2014. godine od 8 do 20.00 časova.

  Donošenje rešenja po žalbi (Komisija za upis): 11. jula 2014. godine u 10.00 časova.

  Žalbe na rešenje Komisije za upis (podnose se Dekanu): 12. jula 2014. godine do 10.00 časova.

  Donošenje rešenja po žalbi (Dekan): 12. jula 2014. godine u 12.00 časova.

  Objavljivanje konačne rang liste Fakulteta: 12. jula 2014. godine u 14.00 časova.

  Objavljivanje konačne rang liste Univerziteta: najkasnije 17. jula 2014. godine u 14.00 časova.

  Upis kandidata koji su stekli pravo upisa u statusu budžetskog studenta, obaviće se 14. jula 2014. i 15. jula 2014. godine, u vremenu od 8 do 18 časova. Upis kandidata koji su stekli pravo upisa u statusu samofinansirajućeg studenta, obaviće se 16. jula 2014. godine u vremenu od 8 do 12 časova.

  Naknada za prijavljivanje i polaganje prijemnog ispita iznosi 3.000 (trihiljade) dinara po prijavljenom predmetu.

  Uplate se vrše na žiro račun Fakulteta 840-1478666-37 sa pozivom na broj: 153.

   

  POSTUPAK UPISA

  U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

  ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE

   

  Preliminarna rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit biće objavljena na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 9. jula 2014. godine u 8 časova.

  Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi, Komisiji za sprovođenje upisa 9. jula 2014. i 10. jula 2014. godine, od 8 do 20 časova. Komisija za sprovođenje upisa, donosi rešenje po žalbi 11. jula 2014. godine u 10 časova. Žalbe na rešenje Komisije podnose se Dekanu, najkasnije 12. jula 2014. godine do 10 časova. Dekan donosi rešenje po žalbi 12. jula 2014. godine u 12 časova.

  Konačne rang liste kandidata po studijskim programima biće objavljene na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 12. jula 2014. godine u 14 časova.

  Upis kandidata koji su stekli pravo upisa u statusu budžetskog studenta, obaviće se 14. jula 2014. i 15. jula 2014. godine, u vremenu od 8 do 18 časova. Upis kandidata koji su stekli pravo upisa u statusu samofinansirajućeg studenta, obaviće se 16. jula 2014. u vremenu od 8 do 12 časova. Kandidati koji se ne upišu u roku određenom za upis kandidata, mogu se kasnije upisati, samo u okviru prozivke koja će se obaviti 17. jula 2014. godine.

  Dana 16. jula 2014. godine upisuju se kandidati koji su stekli pravo upisa pomeranjem na Konačnim rang listama po studijskim programima, za onoliko mesta koliko kandidata nije došlo na upis u prethodna dva dana. Pravo upisa imaju oni kandidati koji su prisutni na prozivci u 14 časova, a koja se vrši po redosledu na Konačnim rang listama po studijskim programima.

  Dana 17. jula 2014. godine neupisanim kandidatima se omogućava promena izbora studijskog programa i na nepopunjena mesta na pojedinim studijskim programima mogu se upisati kandidati koji su se prilikom prijave na konkurs izjasnili za upis na studijske programe, na kojima su sva mesta popunjena u prethodna tri dana upisa. Pravo ovog upisa imaju svi rangirani kandidati, a upis se vrši javnom prozivkom po redosledu na zbirnoj konačnoj rang listi, u 10 časova.

  Ukoliko je broj rangiranih kandidata jednak ili veći od ukupno odobrene kvote za upis, 17. jula 2014. godine, najpre se vrši preraspodela nepopunjenih mesta sa studijskih programa za koje više nema prijavljenih kandidata, na programe za koje postoje prijavljeni kandidati, a na kojima su mesta popunjena. Popunjavanje preraspodeljenih budžetskih mesta vrši se prozivkom po redosledu na zbirnoj konačnoj rang listi, u 12 časova, poštujući izjašnjenje svakog prozvanog kandidata u pogledu studijskog programa prilikom prijave na konkurs.

  U slučaju da su ostale nepopunjene upisne kvote, istog dana se mogu upisati i kandidati koji su prijemni ispit položili na nekom od Fakulteta u Srbiji.

  Kandidat koji je ostvario pravo na upis, pored originalnih dokumenata iz srednje škole, podnosi:

   

  1. Dve fotografije formata 3,5x4,5 cm;

  2. Dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa.

   

  Naknada za administrativne troškove upisa, potrebne obrasce (dva obrasca ŠV-20 i indeks), kao i učešće u finansiranju Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata, iznosi 1.100,00 dinara i plaća se na žiro račun Fakulteta:

   

  840-1478666-37 sa pozivom na broj: 97-967421212

   

  PIB: 100629192; M.br.: 07130210; Tekući račun: 840-1478666-37 lign="center">©Sva prava zadržava Tehnički fakultet u Boru, 2010.